138


“ศักดิ์สยาม” ย้ำสิ้นปีนี้ทำคลอด ”ตั๋วร่วม”-พ.ร.บ.กรมขนส่งทางราง” ช่วยคุมค่าโดยสารรถบริการสาธารณะทั้งระบบให้ถูกลง โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่เตรียมยกเลิกค่าแรกเข้า จากที่เรียกเก็บเฉลี่ยเที่ยวละ 14-16 บาท ทำให้ค่าบริการถูกลง 30%

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าราคาค่าบริการขนส่งในระบบรางโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่ให้บริการในปัจจุบันมีราคาที่สูงเกินไปและส่งผลต่อค่าครองชีพ เรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ยังไม่สามารถเข้าไปควบคุมราคาค่าโดยสารได้ ทั้งๆที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล การคมนาคมขนส่งทุกระบบ เนื่องจากยังมีปัญหาด้านกฎหมาย แต่ก็มีความตั้งใจเข้าไปคุมราคาค่า โดยสารรถไฟฟ้าที่ให้บริการในปัจจุบัน

ตลอดทั้งโครงข่าย รถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้โดยสาร บนพื้นฐานราคาที่ใช้บริการจริงตามระยะทางหรือที่ 14-45 บาทต่อคนต่อเที่ยวแนวทางที่สามารถคุมราคาค่าโดยสาร รถไฟฟ้าทุกระบบได้ คือการนำระบบตั๋วร่วมเข้ามาใช้กับการบริการขนส่งสาธารณะในทุกประเภท ซึ่งตามกรอบเวลาการใช้ตั๋วร่วมจะเริ่มขึ้นจริงในสิ้นปีนี้ โดยระยะแรกตั๋วร่วมจะใช้กับระบบรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันภายใต้ การกำกับของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ก่อน และในอนาคตจะใช้ในระบบขนส่งโลจิสติกส์ทั้งหมด

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ในอนาคตหากร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ. …ของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ออกมามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ได้ในสิ้นปีนี้ ขร.จะมีอำนาจโดยตรงที่จะเข้าไป กำกับดูแลการบริการคมนาคมขนส่งทางรางทั้งหมด เช่นการกำหนดและวางหลักเกณฑ์ กำหนดการคำนวณ ราคาค่าโดยสาร ความถี่เที่ยววิ่งที่ให้บริการ และจำนวนตู้ ที่ให้บริการเหมาะกับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ ทำให้ ขร. สามารถกำกับดูแล ค่าโดยสารให้ประชาชนที่ใช้บริการได้ประโยชน์มากที่สุดและเบ็ดเสร็จ

ทั้งนี้ เรื่องของระบบรางอื่นๆที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคม กระทรวงฯ ก็ไม่สามารถที่จะบังคับในเรื่องของการจัดเก็บค่าโดยสารให้ เหมือนกับราคาค่าโดยสารระบบราง ที่ให้บริการในกำกับของกระทรวงได้ นอกจากจะมีการเจรจาเป็นรายสัมปทานๆไป

“หากในอนาคตมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงขอยืนยันว่าตนมีนโยบายอย่างชัดเจนว่าในแต่ละสัญญาสัมปทานที่จะเกิดขึ้น ในโครงข่ายระบบรางทั้งหมดหลังจากนี้ หน่วยงานที่กำกับตรงซึ่งเป็นคู่สัญญานั้นๆ ต้องมีการระบุอย่างชัดเจนในสัญญาแนบท้ายหรือข้อเสนอโครงการ Request for Proposal (RFP) ว่า การกำหนดราคาค่าโดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงราคา จะต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าของสัญญา และกระทรวงก่อนที่จะมีการปรับราคาค่าโดยสาร และการคำนวณการจัดเก็บค่าโดยสารจะต้องขึ้นอยู่กับ ขร.ที่เป็นผู้กำกับดูแล”