“สคบ.”แจงเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสายการบินช่วงโควิด-19

124

ตามที่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำชับให้ สคบ. ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคที่มีความประสงค์ขอเงินคืนอันเนื่องมาจากถูกยกเลิกเที่ยวบิน หรือมีการแจ้งเลื่อน
การเดินทางจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเร่งด่วนและสื่อสารความคืบหน้าให้ผู้บริโภคทราบ
อย่างต่อเนื่อง นั้น

นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษก สคบ. ได้เปิดเผยว่า สคบ. ได้มีการแก้ไขปัญหาการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับสายการบินช่วงโควิด-19 ตั้งแต่กลางปี 2563 ถึงปัจจุบัน ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภคมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถิติข้อมูล

1.1) รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 3,560 ราย จำแนกเป็นสายการบิน ดังนี้
สายการบินนกสกู๊ต 800 ราย
สายการบินแอร์เอเชีย 700 ราย
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ 600 ราย
สายการบินนกแอร์ 500 ราย
สายการบินไทยเวียตเจ็ท 448 ราย
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 352 ราย
สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ 100 ราย
สายการบินการบินไทย 60 ราย

สุวิทย์ วิจิตรโสภา

1.2) แก้ไขปัญหาสำเร็จ (ชั้นไกล่เกลี่ย) จำนวน 575 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,500,000 บาท
1.3) สคบ. เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีมติดำเนินคดีแพ่ง จำนวน 1,625 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 19,500,000 บาท
1.4) สคบ. ได้ประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ผู้บริโภคไปดำเนินการขอเฉลี่ยทรัพย์ในกระบวนการล้มละลาย/ ฟื้นฟูกิจการต่อกรมบังคับคดี จำนวน 1,360 ราย เรียบร้อยแล้ว
สคบ. ได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยสำเร็จและมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 61.79 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด นอกจากนั้น สคบ. ยังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้บริโภค
ไปดำเนินการขอเฉลี่ยทรัพย์คืนในกระบวนการล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการต่อกรมบังคับคดี คิดเป็นร้อยละ 38.21
2. ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ ล.5781/2563
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริโภคสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 23 ธันวาคม 2563) ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกำหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกินสองเดือน
3. ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ได้แก่
3.1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
ตั้งผู้ทำแผนฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และโฆษณาคำสั่งฯ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
3.2) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
ตั้งผู้ทำแผนฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และโฆษณาคำสั่งฯ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ผู้บริโภคสามารถขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดี
ทั่วประเทศภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนฯ
4. ข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภค
4.1) ผู้บริโภครายใดที่ใช้สิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดี
ทั่วประเทศไว้แล้ว สามารถติดตามความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์
02-881-4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) เว็บไซต์ www.led.go.th และสายด่วน 1111 ต่อ 79
4.2) ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการสายการบิน ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศหรือ
สายการบินที่มีที่ตั้งอยู่ต่างประเทศและมีสำนักงานหรือตัวแทนอยู่ในประเทศไทยที่ไม่ได้ถูกศาลมีคำสั่ง
ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือให้ฟื้นฟูกิจการ สามารถร้องเรียนได้ที่ช่องทางร้องทุกข์และติดตามสถานะ
ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค เว็บไซต์ https://complaint.ocpb.go.th หรือ Mobile App “OCPB Connect”