เมืองน่านเร่งผลักดันสู่เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCOด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

135


น่าน – อพท.น่าน และภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเมืองน่านเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ประชุมหารือกับผู้บริหาร อบจ.น่าน ชุดใหม่ เพื่อจัดทำใบสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมด้วยนายภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นางเพลินจิต พ่วงเจริญ รองประธานคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน และคณะเจ้าหน้าที่ อพท.น่าน เข้าพบ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คนใหม่ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ รองนายก อบจ.น่าน นายสมโภช ทองสุก รองปลัด อบจ.น่าน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อประชุมหารือเรื่องการจัดทำใบสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของจังหวัดน่าน

โดยจะยื่นใบสมัครให้ UNESCO พิจารณารับรองในปี 2564 นี้ ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของจังหวัดน่าน ในการผลักดันสู่เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญในการประชุมหารือ คือ ความคืบหน้าในการจัดทำใบสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และการเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นผู้ลงนามในใบสมัครตามเงื่อนไขที่ UNESCO กำหนด

ในการประชุมหารือดังกล่าว นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. ได้บรรยายสรุปความเป็นมา ความสำคัญ ประโยชน์ที่จังหวัดน่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และความคืบหน้าการขับเคลื่อนเมืองน่านไปสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่าง อพท. กับ อบจ.น่าน

ทางด้าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ภายหลังรับฟังการบรรยายแล้ว กล่าวว่า เห็นด้วยและเห็นชอบในหลักการ และการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฯ สอดคล้องกับนโยบาย 5 มิติ ที่จะผลักดันเมืองน่าน ให้เป็น “น่านหนึ่งเดียว” และเห็นถึงประโยชน์ที่จังหวัดน่านจะได้รับจากการขับเคลื่อนและผลักดันให้จังหวัดน่านเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดย อบจ.น่าน พร้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว โดยจะมีผูกพันแผนงานและงบประมาณของ อบจ.น่าน และพร้อมร่วมมือกับ อพท.น่าน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเดินหน้าขับเคลื่อนให้เมืองน่านเป็นเมืองสร้างสรรค์ ทั้งนี้ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ ยินดีจะที่เป็นผู้ลงนามในใบสมัคร ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเมือง และมอบหมายให้ นายสมโภช ทองสุข รองปลัด อบจ.น่าน เป็นผู้แทนสำรอง ในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอด

นอกจากนี้ จะเร่งลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ อพท. เพื่อดำเนินโครงการถอดแบบรายละเอียดข้อมูลการพัฒนาด้านกายภาพตามแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน ในวงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนบาท)ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้ง เห็นด้วยในการนำโลโก้เมืองน่านสร้างสรรค์ไปจัดทำสติกเกอร์ไลน์ โดยให้เครือข่ายเยาวชนคน อพท. เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อหารายได้เข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน (DNYC) ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนเมืองน่านไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ซึ่งมีเจตจำนงให้เมืองสร้างสรรค์ เป็นกลไกในการพัฒนาเมืองและชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ