กกต.ตากประชุมเลือกตั้งสมานฉันท์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเล็กแม่สอด

74


ตาก – กกต.ตาก จัดการประชุมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตรีนครแม่สอด

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก(กกต.ตาก) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอดและนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ที่ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานอาคารเทศบาลนครแม่สอดหลังใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เช่นนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “อดีตนายกฝอ” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนานครแม่สอด และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด – ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงนคร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 2 หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด กลุ่มรักแม่สอด เดินทางมาร่วมการประชุมทุกคน เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งของ กกต.และกล่าวปฎิญาณตน สัญญาไม่ทำผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใส เที่ยงธรรม รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นอกจากนี้ยังมีการประชุมถ่ายทอดสด วิดิโอคอนฟาเร้นส์ ทางไกล โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุม จากห้องประชุม ณ.โรงแรมอันดามัน แอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตาก

กกต.ตาก ยังไม่ให้ความรู้ความเข้าใจและชี้แจงงานให้ผู้สมัครทุกคนทำตามกฎหมายเลือกตั้งทุกขั้นตอนทำหน้าที่อย่างถูกต้อง รักษากฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสมานฉันท์