พมจ.สระแก้ว พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย สู่ความเข้มแข็งของชุมชน(ชมคลิป)

121


พมจ.สระแก้ว พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย สู่ความเข้มแข็งของชุมชน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยสู่ความเข้มแข็งทางสังคมแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน พร้อมมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ร้อยพวงมาลัย ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระแก้ว การทำสายคล้องแมส จากกลุ่มสตรีพัฒนาชุมชน การทำต่างหูจากด้ายทอมือของกลุ่มสตรี พัฒนาชุมชน กลุ่มการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย จาก กศน.จังหวัดสระแก้ว  ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จาก กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว การทอเสื่อกกราชินี จากบ้านเขาสามสิบ การแสดงอังกะลุงและแสดงบนเวทีของโรงเรียนผู้สูงอายุวัฒนานคร เป็นต้น

ทางด้าน นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เผยว่า เด็กและเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน การทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ให้ความสำคัญ  ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย อันได้แก่นโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมในการพัฒนาเด็กเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีขึ้น และเปิดให้กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม อีกด้วย

ส่วน นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เผยว่า สังคมไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นให้สวัสดิการสังคม โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การมีงานทำ รายได้ และนันทนาการ โดยประชากรผู้สูงวัย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกช่วงวัย  แสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วม สู่ความเสมอภาค ในการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งตลอดไป