“อดีตนายกฝอ”ลั่นคว้าเกาอี้นายกเล็กแม่สอดอีกสมัยเดินหน้าพัฒนาเมืองอย่างทั่วถึง

102

“อดีตนายกฝอ” เบอร์ 1 กลุ่มพัฒนานครแม่สอด…นครแม่สอดยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา …เลือกนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เลือก อดีตนายกฝอ เบอร์ 1 เดินหน้าพัฒนานครแม่สอดต่อเนื่อง

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด นำโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “อดีตนายกฝอ” อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1. เดินหน้าพัฒนานครแม่สอดต่อเนื่อง

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด พัฒนาทั่วถึง รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ….