ประชาชนจิตอาสาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์นราธิวาส – ประชาชนจิตอาสาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยมีประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้ทุกจังหวัดรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสาดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป