ยะรัง วิ่ง สร้าง จิตสำนึกรณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์มนุษยชาติ

73


ปัตตานี – นายอำเภอยะรัง พร้อม นายก อบต.ยะรังกำนันตำบลยะรังร่วมเป็นประธานปล่อยขบวนวิ่งเพื่อ”รณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์มนุษยชาติ”

นายเศวต เพขรนุ้ย นายอำเภอยะรัง นายซุลกิฟลี เฮ็งปียา นายก อบต.ยะรังพร้อมกำนันตำบลยะรังร่วมเป็นประธานปล่อยขบวนวิ่งเพื่อ”รณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์มนุษยชาติที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลยะรังและองค์กรพาคีร่วมจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันกับการอนุรักษ์ธรรรมชาติ ป่าและน้ำที่บริเวณเมืองโบราณบ้านปราแว ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

จากสภาวะปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ้มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันจากปรากฎการณ์ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่จะต้องเข้ามามีส่วนรวมตลอดจนหน่วยราชการและประชาชนทั่วไปต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ไม่ใข่ใครคนใดคนหนึ่ง จึงต้องร่วมกันรู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องให้มีความหลักหลาย สร้างแรงจูงใจให้ชถมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้เพื่อเป็นฟื้นฟู่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดนวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.เพือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ป้องกันสภาพภัยแล้ง อุทกภัย 3.เพือปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในท้องถิ่นมีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า ห่วงแหนทรัพยากรป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม 4.เพื่อจัดกิจกรรมวิ่งรณรงค์ รักษ์โลก สร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม

ภายในงานยังมีแสดงกิจกรรมการเดินแฟขั่นวัสดุขนะรีไซเคิลโชว์ของน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านกรือเซะ ต.ยะรังที่สร้างสรรค์มาอย่างสวยงาม หลังตากนั้นได้มีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นพื้นที่สาธารณะบริเวณสะพานลิงและร่วมรัปประทานอาหารก่อนแยกย้ายกลับ