พัฒาชุมชนศรีสะเกษ รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

42


ศรีสะเกษ -พัฒาชุมชนศรีสะเกษ รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล สุวรรณหงส์ทองคำ ให้แก่บุคคลที่ได้อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ สืบสานภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรม อาทิ ด้านการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ผลิตสินค้า ภูมิปัญญาไทย นักพัฒนาท้องถิ่น จิตอาสา เยาวชนผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้าน ผู้อนุรักษ์สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์วิถีไทย วิถีพุทธ ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 โดยมี นายสรศาสตร์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับรางวัลฯ ร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมคุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย องค์กรกลุ่มนำวิถีไทยสู่สากลองค์กร เครือข่ายวัฒนธรรมสร้างเสริมความดีเพื่อแผ่นดิน สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย-อาเซียน องค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอาเซียนและชมรมทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดได้ดำเนินการจัดงานพิธีเชิดชูเกียรติรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้บุคคล องค์กร ที่ดำเนินงานส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีขวัญกำลังใจ รวมถึงเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ได้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย รักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัล “หน่วยงานส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดีเด่น สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” และนำกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ ของ นายพนมกร สังข์แก้ว เข้ารับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ “สาขา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น”

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษด้านการพัฒนาผ้าทอ “ผ้าทอเบญจศรี” ผ้าแบรนด์ศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด “ศรีสะเกษ ธานีผ้าศรี…แส่ว” ซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด สินค้าภูมิปัญญาของชาวจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่ต้องการของตลาด มีรูปแบบสีสันที่ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ ที่มั่นคง ยังยืน สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นการพัฒนารูปแบบ ส่งเสริม การยกระดับผ้าอัตลักษณ์ มีลวดลายทันสมัย เพิ่มมูลค่ามากขึ้น ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในการร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย อันเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้ชาวโลกได้ชื่นชม

อีกทั้ง เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทย แก่ประชาชนทั่วประเทศ และยังสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้า มาสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ที่เป็นที่รู้จัก 5 ชนิด ได้แก่ ดินปลูกทุเรียนภูเขา ดินทุ่งกุลาร้องไห้ เปลือกไม้มะดันป่า ใบลำดวน และผลมะเกลือ นำมาย้อมผ้าได้เป็นผ้าทอ 5 ชนิด ได้แก่ ผ้าศรีลาวา ผ้าศรีกุลา ผ้าศรีมะดัน ผ้าศรีลำดวน และผ้าศรีมะเกลือซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวศรีสะเกษ นำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย โดยใช้การแส่วผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการต่อผ้าสองชิ้นเข้าด้วยกัน แส่วด้วยลายโบราณ เช่น ลายหางสิงห์ ลายตีนตะขาบ ลายขามดแดง ต่อมามีการพัฒนาลายแส่วประยุกต์เพิ่มประดับให้มีความสวยงาม เช่น ลายเชิงเทียน ลายดอกไม้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอ เป็นการส่งเสริมให้ช่างทอช่างแส่ว และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีรายได้จากการย้อม ทอ แส่ว และแปรรูป จากผ้าแบรนด์ศรีสะเกษ ให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

เสนาะ วรรักษ์ /รายงาน