นายอำเภอสุไหงปาดีพร้อมคณะลงพื้นที่ตลาดสดและตลาดนัดกำชับป้องกันโควิดเคร่งครัดนราธิวาส – นายอำเภอสุไหงปาดีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบภายในตลาดสดและตลาดนัดกำชับให้ประชาชนสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างในการซื้อของในตลาด

วันที่ ที่ 6 พ.ค. 2564 นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดีพร้อมด้วยนางอุไรวรรณ บัวอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าทีทหาร เจ้าหน้าทีสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี อสม. ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบภายในตลาดสดหรือตลาดนัดเทศบาลตำบลปะลุรู ที่บริเวณตลาดสดหรือตลาดนัดเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานการจัดระเบียบตลาดสด จัดโซนให้มีเส้นทางเข้า-ออก เพียงทางเดียว

ขณะเดียวกันยังได้กำชับให้ประชาชนที่มาเดินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การล้างมือบ่อยๆ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเดินเข้าไปในพื้นที่ตลาด นอกจากนั้นยังมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกันอย่างทั่วหน้าอีกด้วย เพื่อต้องการรณรงค์ให้ภายในพื้นที่ตลาดสดตำบลปะลุรู ได้สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาขณะเดินจับจ่ายสินค้าเพื่อป้องกันโรคโควิด -19

.