อพท.ถกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฯไทย-ยูเนสโคขับเคลื่อนท่องเที่ยวยั่งยืน


อพท. จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในประเทศไทย และเมืองในประเทศไทยที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็น UNESCO Creative Cities Network (UCCN) เพื่อจัดตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network :TCCN) เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO จากต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การประชุมสัมมนาดังกล่าว เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงสัญญาณกับห้องประชุมที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO จากต่างประเทศ

การจัดประชุมจัดขึ้น 2 วัน โดยวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานประชุม และนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา หัวข้อการสัมมนาประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษและการเสวนาวิชาการ ประเด็นเรื่อง “เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนของยูเนสโก เป็นอย่างไร”

โดยนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เรื่อง “การก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” โดยนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. พร้อมด้วยผู้แทนจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในประเทศไทย คือ เมืองเชียงใหม่ และเมืองสุโขทัย เรื่อง “เส้นทางสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิชิต วัรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์สุขสันต์ ชื่นอารมณย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่วนวันที่ 22 มิถุนายน 2764 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO จากต่างประเทศ ผ่านระบบ Video Conference กับ Dr. Eerang Park , Citizen Engagement in Creative Cities จากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมี 10 เมือง ที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ในหลายสาขา โดยเฉพาะเมืองอินชอน และเมืองจินจู ที่เป็นเมืองสร้างสรรค์ฯด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ที่สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดน่านได้ และการเสวนากับ Prof David Wilson , จากเมือง Bradford ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเมืองสร้างสรรค์ฯสาขาภาพยนตร์ “แบรดฟอร์ด ซิตี ออฟ ฟิล์ม” (Bradford City of Film) และการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาเมือง และเมืองที่มีศักยภาพสู่เมืองสร้างสรรค์ในอนาคตของไทย” โดยมีผู้แทนจากเมืองที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นเครือข่าย UCCN ในปี 2564 ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเมืองที่เสนอใบสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในปี 2564

การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์ของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ให้แก่ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยและผู้สนใจ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักพัฒนาพื้นที่ นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรู้ในเรื่องเมืองสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองในหลายมิติ และจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสมผสานเข้ากับทุนทรัพยากรบุคคลที่มีความสร้างสรรค์

ก่อให้เกิดการรังสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบที่รวมกันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่มีความโดดเด่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมได้อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ต่อชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองเป้าหมายของไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ทั้งนี้ การจัดประชุมสัมมนา ณ พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID – 19 ของจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด