สสจ.น่าน เดินหน้านำร่อง“บ่อสวกเฮิร์บ”เปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย


น่าน – สสจ.น่าน เดินหน้านำร่อง “บ่อสวกเฮิร์บ” เปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้าน และเตรียมส่งเสริมปลูกกัญชา เน้นสร้างความรู้และเศรษฐกิจยั่งยืน

นางกานดา ยุบล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมทำแผนยุทธศาสตร์พื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลบ่อสวก ซึ่งจัดโดย ดร.แชน อะทะไชย หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วน อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

เกษตรจังหวัดน่าน สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อสวก ภาคีเครือข่ายแกนนำชุมชน วิสาหกิจชุมชนตำบลบ่อสวก หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวน 35 คน เข้าร่วมการประชุมและร่วมกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน เมื่อวันที่ 21กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน โดยตลอดกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด

ดร.แชน อะทะไชย หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การนำร่องพื้นที่ต้นแบบ “บ่อสวกเฮิร์บ” ซึ่งชุมชนมีความพร้อมด้านการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม ไพร ฟ้าทะลายโจร ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รวมทั้งการสร้างมูลค่าสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน โดยแผนการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริมจากการปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร “บ่อสวกเฮิร์บ” สำหรับการปลูกกัญชาให้เป็นพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจต่อไป