กสม. รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายราษฎรและเยาวชนปลดแอก ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์การชุมนุม


วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายราษฎรและเครือข่ายกลุ่มเยาวชนปลดแอก กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐในพื้นที่การชุมนุมที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สอดคล้องและไม่ได้สัดส่วนตามหลักสากล พร้อมกันนี้ผู้ร้องได้ขอให้ กสม. ลงพื้นที่สังเกตการณ์ชุมนุมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เพื่อติดตามเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย ณ สำนักงาน กสม. และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ทั้งนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ยืนยันในความสำคัญของหลักสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ รวมถึงการจัดการการชุมนุมของรัฐซึ่งจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามหลักสากล รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม โดย กสม. ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องและได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไปแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งได้หยิบยกกรณีเหตุรุนแรงในการชุมนุมสนทางการเมืองเมื่อวันที่ 16 และ 18 กรกฎาคม 2564 ขึ้นตรวจสอบแล้ว ซึ่งหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สืบเนื่องจากการชุมนุมเกิดขึ้น กสม. จะเร่งรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ของทุกฝ่ายสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป