ชูแบรนด์“น่าน เน้อเจ้า”สืบสานผ้าทอมือพื้นเมืองความสำเร็จพลังสตรีบ้านซาวหลวง


น่าน – แบรนด์ “น่าน เน้อเจ้า” กลุ่มสตรีวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวง นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือพื้นเมือง สะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ความเป็นน่าน ยาวนานกว่า 700 ปี ผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอ

นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมเข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “น่าน เน้อเจ้า ” กลุ่มสตรีวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวง โดยมีนายกรกฎ แปงใจ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ และนางสาวขวัญฤทัย ยอดเวียงไชย เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ เป็นผู้แทนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 6 เข้าร่วมนำเสนอข้อมูล

ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับภาคเหนือ ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ของกรมพัฒนาชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ โรงทอผ้าบ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “น่าน เน้อเจ้า” กลุ่มสตรีวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวง ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก อพท. ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือพื้นเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ เป็นศิลปะชิ้นเอกที่ศิลปินเมืองน่านบันทึกมุมมองประวัติศาสตร์เมืองเก่าน่าน ที่มีอายุกว่า 700 ปี ผ่านลวดลายบนผืนผ้า

โดยมีจุดเด่นในการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้านที่สรรค์สร้างจนเกิดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ และเพื่อส่งต่อคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมให้คนรักผ้าได้ศึกษาเรียนรู้ จนได้รับรางวัลจาก PATA Gold Awards 2020 ประเภทรางวัล Women Empowerment Initiative จากสมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิก เมื่อเดือนตุลาคม 2563