รมว.กกเดินหน้าประชาสัมพันธ์เตรียมการเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเร็วๆ นี้


รมว.พิพัฒน์ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมเรื่องส่งเสริมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมการเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Pattaya Moves On)

เมื่อเร็วๆ นี้  นายพิพัฒน์ รัชกิจประกา รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง การ ท่องเที่ยว และ กีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา นายอารัญ บุญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมเรื่องส่งเสริมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมการเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Pattaya Moves On) โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วน ราชการ ภาครัฐ เอกชน และผู้แทนผู้ประกอบ การภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว จังหวัด ชลบุรี เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือใน ประเด็นต่างๆ ดังนี้
– สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาด และการฉีดวัคซีนในพื้นที่ (โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)
– การดำเนินงานและความคืบหน้าการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
– การดำเนินงานและความคืบหน้าการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
– แผนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้ประชากรในพื้นที่ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่ (โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)
– แผนปรับปรุงบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวสีขาว – สะอาดปลอดภัยเป็นธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม (โดยเมืองพัทยา)
– แผนการสื่อสารสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะคนในพื้นที่ One Voice (โดยเมืองพัทยา)
– แผนเผชิญเหตุ ความพร้อมด้านสาธารณสุขในการรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่และมาตรการ
รองรับที่นำไปสู่การยุติการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (โดยจังหวัดชลบุรี / เมืองพัทยา)

 

ผู้เผยแพร่..วิชชุดา  ดวงพรหม