พ่อเมืองอำนาจเจริญพบสื่อร่วมมือกันสื่อสารข้อมูลข่าวสารเท็จจริงสู่ประชาชน


อำนาจเจริญ- ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนร่วมมือร่วมใจพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่างส่วนราชการกับสิ่อมวลชนเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานเปิดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ โฮมสเตย์บ้านนาภูคำ บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางวาสนา แถวเพ็ชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง ประกอบด้วย วิทยุชุมชน วิทยุประชารัฐ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อโทรทัศน์ส่วนกลางประจำท้องถิ่น อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้ และนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ส่วนราชการไปสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้และนโยบายสำคัญต่างๆ ของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน” เพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ทิพกร หวานอ่อน/อำนาจเจริญ รายงาน