เจ้าเมืองศรีสะเกษมอบบ้านโครางการซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส“เฮือนดีๆคนศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”


ศรีสะเกษ-“วัฒนา”ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย”มัลลิกา”นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ “เฮือนดีๆคนศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ “เฮือนดีๆคนศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

บ้านหลังที่ 38 มอบให้แก่ นางมลยา สว่าง อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 72 บ้านโดนอาวใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ เดิมที่อยู่อาศัย เป็นบ้านชั้นเดียวใช้ผ้าใบมุงหลังคาบ้าน ซึ่งมีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง กันแดดกันฝนกันลม ไม่ได้ สมาชิกในครอบครัว 6 คน มีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่เพียงพอในการเลี้ยงบุตร โดยมีบุตร 1 คน เป็นผู้พิการแต่กำเนิด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะภริยาทูต ผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา

โดยได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 กองร้อย ตชด.224 อำเภอกันทรลักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกิตติ กิตติวรวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 ผู้แทนจากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ผู้แทนจากกองร้อย ตชด.224

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประมงจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ บ้านโดนอาวใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ