สภารับร่างแก้ไขพรบ.เพิ่มเติม ม.73,74 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ


15 กย. 2564 รัฐสภา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ด้วยคะแนนเสียง 282 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง  โดย สาระสำคัญของร่างกฎหมาย ได้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยปรับเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำที่จะรับโทษทางอาญา จากเดิมที่กำหนด10 ปี เป็น 12 ปี โดยแก้ไขจำนวน 2 มาตรา คือ มาตรา 73 วรรคแรก ที่กำหนดว่า เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หากกระทำความผิดตามกฎหมายไม่ต้องรับโทษ และ แก้ไขมาตรา 74 วรรคแรก กำหนดว่า เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี หากกระทำผิดตามกฎหมายบัญญัติไม่ต้องรับโทษ  พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 39 คน พิจารณาแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ  ใช้เวลาพิจารณา 7 วัน นัดประชุมกรรมาธิการนัดแรกวันที่  24 ก.ย.นี้

สนข.ไทย