ราชกิจจาฯโปรดเกล้าแต่งตั้งปลัด ก.มหาดไทย-ผู้ว่าฯ 28 ราย, โยกผู้ว่าฯปูไปอ่างทอง


 

15 กย. 2564 เราชกิจจาฯโปรดเกล้าแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 28 ราย มีผลในวันที่ 1 ต.ค. 2564

โดยประกาศ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก พ้นตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 3 แห่ง มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา ได้แก่ โยกนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าฯอุทัย ไปเป็นผู้ว่าฯ สมุทรสาคร  โยก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี หรือ ผู้ว่าปู จากผู้ว่าฯสมุทรสาคร เป็น ผู้ว่าฯจังหวัดอ่างทอง และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี จากผู้ว่าฯจังหวัดอ่างทอง ไปเป็นผู้ว่าฯจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร