Loading...


ศรีสะเกษเปิด​"โครงการเหลียวหน้าแลหลัง" ขับขี่ปลอดภัย​ตลอด​365​วัน(ชมคลิป)


นายวัฒนา​ พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ​ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการ"เหลียวหลังแลหน้าศรีสะเกษ" ขับขี่ปลอดภัยตลอด 365 วัน ณโรงแรมศรีลำดวนอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ

วัฒนา​ พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ

ทั้งนี้นายบุญประสงค์​ นวลสายย์​ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงาน​ว่า​ อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยโดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ในปี 2561 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 20, 169 คน เฉลี่ยวันละ 55 คน และจังหวัดศรีสะเกษปี 2562 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 356 รายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 3 ราย ปี 2561 เสียชีวิตจำนวน 313 ราย คิดเป็น 21.45 ต่อแสนประชากร

  บุญประสงค์​ นวลสายย์​

โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนในหมู่บ้าน ชุมชน และรถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และสถิติที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย 62 ถึง 2 ม.ค 63 จังหวัดศรีสะเกษมีผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 29 ราย

จากข้อมูลดังกล่าวศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการย้อนหลัง Lanna ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัยตลอด 365 วันในวันนี้ โดยได้เชิญ นายแพทย์ธนพงษ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด 365 วัน จังหวัดศรีสะเกษ

นายบุญประสงค์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งในการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และ ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ที่จะส่งผล ให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ