Loading...


เจ้าเมืองศรีสะเกษถกงบนำฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามศักยภาพ/ปัญหาของพื้นที่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทั้งนี้เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

นอกจากนี้มี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ