Loading...


"ปั้นดินให้เป็นดาว"กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องปั้นดินเผาศรีสะเกษ


"ปั้นดินให้เป็นดาว"กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องปั้นดินเผา

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีบ้านตระกวนเมืองศรีสะเกษ

โดย...วิชา อินตะนัย

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

จากปราชญ์ชาวบ้านด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา สู่การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่า คือ การนำดินภูเขาไฟศรีสะเกษมาผสมกับวัตถุดิบหลัก จะทำให้เครื่องปั้นดินเผามีสีแดงอมส้ม เกิดเป็นอัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านตระกวน

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านออกแบบรูปทรง ลวดลาย ก็มีส่วนสำคัญ ทำให้เป็นที่สนใจของตลาด มีการสั่งซื้อ สั่งผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงานทำให้ช่างมีความชำนาญการ ลดโอกาส ความเสี่ยงที่จะให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย และสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย

หาลู่ทางการตลาด จัดหาข่องทางการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้า การฝากขาย การทำการตลาดทางออนไลน์ สู่การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้มีงานทำ ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐาน โดยช่างในหมู่บ้านที่ไปรับจ้างที่อื่น

กลับมางานทำในหมู่บ้าน เป็นการเสริมสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง เกิดจากการหมุนเวียนเงินในระบบ ทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าแรงงานฝืมือ รายได้ของผู้ประกอบการ ล้วนหมุนเวียนอยู่ในชุมชน เมื่อประชาชนมีรายได้มีกำลังในการ ใช้จ่าย เศรษฐกิจในหมู่บ้าน ชุมชนก็มีความมั่นคง

พัฒนาชุมชน จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนาองค์ความรู้ของขั้นตอนการผลิตจากผู้มีประสบการณ์หรือผู้ชี่ยวชาญ และการ ส่งเสริมการขาย โดยหาช่องทางการตลาดที่เหมาะสม

งานเล่าขานงานพัฒนาชุมชน ทางเพจพัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข เป็นหนึ่งรายการในการส่งเสริม ผู้ประกอบการให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มเติม รวมทั้งยังเป็นไกด์ไลน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังสนใจในอาชีพงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ' อะไรก็ดี ที่...ศรีสะเกษ '


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ