Loading...


พ่อเมืองปัตตานีถกก้จน คนตานีสู่ชีวิตใหม่ New Normal


ปัตตานี-ผู้ว่าปัตตานี เรียกผู้เกี่ยวข้องหารือด่วนทันที เพื่อแนวทางแก้จน คนตานีสู่ชีวิตใหม่ New Normal หลังจากได้รับงบประมาณก้อนแรก63ล้านบาท

 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เรียกประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานี ซึ่งประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หลังได้รับอนุมัติงบประมาณก้อนแรกจำนวน 63 ล้านบาท

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดปัตตานี ยังมี คนยากจน ที่มีรายได้น้อยตกเกณฑ์ จปฐ. คือมีรายได้ต่ำกว่า 38,000บาท/คน/ปี อยู่ถึงกว่า 8 พันคน จึงต้องหาทางช่วยเหลือคนยากจนเหล่านี้ พร้อมๆกับการแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ด้วย ซึ่งการดำเนินการแก้ปัญหาต้องมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายที่จะดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายซึ่งคิดจาก 40 เปอร์เซ็นต์ ของประชากร 4แสนคน เป็นคนจน และดำเนินการกับเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่า 38,000บาท/คน/ปี เป็นชุดแรก

 

ส่วนที่เกินก็จะ เป็นชุดที่สอง ดำเนินการพร้อมๆกัน รวมแล้วประมาณ 60,000 คน ขณะนี้ จังหวัดปัตตานีได้รับงบประมาณตาม พรก.แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ส่วนแรก ได้รับอนุมัติจำนวน 63 ล้านบาท เป็นงบพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 55 ล้านบาท จึงได้มีการประชุมหารือในวันนี้เพื่อจะร่วมพิจารณาว่าจะมีวิธีการและกระบวนการอย่างไรบ้างที่จะให้ 40 เปอร์เซ็นต์ของคนปัตตานี มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ