Loading...


คนรุ่นใหม่ทำเกษตร โคก หนอง นา โมเดล ชีวิตมีแต่ความสุข


ศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการน้ำ ดิน และป่า ได้ทรงให้ไว้กับพสกนิกรของพระองค์ เพื่อเป็นหนทางสู่การต่อสู้กับภัยแล้ง และต่อสู้กับปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศ 

“หลุมขนมครก” เป็นศาสตร์ของพระราชาในการบริหารจัดการน้ำ เปรียบเสมือนเป็นหนองหรือสระน้ำ ไว้ตามท้องไร่ ท้องนา ตลอดเส้นทางที่ผ่านไป เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคและทำการเกษตร หากน้ำไหลบ่าอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่มีหลุมบ่อ ไม่มีหนองเหล่านี้ ความแรงของน้ำจะทำลายทุกสิ่งไปยังพื้นที่ต่ำสุด ประหนึ่งหลุมขนมครก จะช่วยรองรับน้ำ ลดความรุนแรงของน้ำนั่นเอง 

หลักสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำแล้งคือ พื้นที่ต้นน้ำ ต้องอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่วนพื้นที่กลางน้ำมีไว้จัดการกักเก็บน้ำและพื้นที่ปลายน้ำต้องบำบัดและป้องกัน ด้วยการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร ผสมผสานทฤษฎีแนวใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ทำได้ง่ายและกักเก็บน้ำได้จริง 

การน้อมนำศาสตร์พระราชาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาสู่การออกแบบพื้นที่ 1 พื้นที่ จำนวนกี่ไร่ก็ได้ให้สามารถเก็บน้ำฝนในพื้นที่นั้นๆ ไว้ให้ได้ทั้ง 100% โดยต้องมีการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้ำสำหรับการบริโภค และปลูกข้าวซึ่งเป็นหลักการสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนั้นยังนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่ามาใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในภาพรวม ทั้งการกั้นฝายชะลอน้ำ ฝายชุ่มชื้น การบำบัดน้ำเสีย การปลูกแฝก และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

ป่า 3 อย่าง ได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ ส่วนประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่

พออยู่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัย และจำหน่าย

พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อกินและสมุนไพร

พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น

พอร่มเย็น หมายถึง เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ 

ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ได้แก่ การนำดินที่ขุดจากหนองมาทำโคก การขุดหนองคดโค้งเพื่อเพิ่มพื้นที่รอบหนองและเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา การขุดคลองไส้ไก่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ การยกหัวคันนาสูงเพื่อกักเก็บน้ำฝนการทำนาน้ำลึกโดยใช้ระดับน้ำในท้องนาควบคุมวัชพืช และศัตรูพืช

นายวีรยุทธ์ นวลแสง หนุ่มปริญญาตรี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ผมฟู) ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่เคยทำงานรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม และหันกลับมาทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวปลูกสวนยางพารา ต่อมาในปี 2559 ได้ตั้งปณิธานที่จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่ดินภายใต้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

โดยปรับพื้นที่จำนวน8 ไร่ ซึ่งเป็นมรดกของบิดา มารดา ได้แบ่งเป็นที่ทำนา 4 ไร่ ส่วนที่เหลืออีก 4 ไร่ แบ่งเป็นที่สำหรับปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ สร้างที่อยู่อาศัย และมีการขุดดินเป็นคลองไส้ไก่ บ่อน้ำ และหลุมขนมครก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ 

ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม กล้วย ลำไย น้อยหน่า มะนาว มะม่วง และผักสวนครัวอื่นๆ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกไว้กำลังให้ดอกออกผล ซึ่งกล้วยได้ให้ผลผลิตตั้งแต่ปีแรก ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ได้มีการเลี้ยงสุกร โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง กบ และของเสียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์ก็นำไปทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง เป็นการลดต้นทุนจากสารเคมี 

ส่วนการปลูกต้นไม้ได้ใช้หลักการห่มดินเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น โดยใช้ฟางข้าวหรือเศษวัชพืชปกคลุมหน้าดินให้มีความหนาประมาณ 15 เซนติเมตร กรณีใช้ปกคลุมต้นไม้ก็ใช้หลักการเดียวกัน โดยเว้นช่องว่างตรงกลางรอบโคนต้นไม้ ประมาณ 15 เซนติเมตร 

และบ่อน้ำที่มีการขุดขึ้นใหม่ ตามหลักโคก หนอง นา โมเดล ได้มีการขุดเป็นตะพัก ขุดเป็นรูปคดโค้งตามแบบธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งฟักไข่ของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นการน้อมนำศาสตร์พระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม่” ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ในการทำการเกษตรและการดำเนินชีวิตของวีระยุทธ์ เด็กหนุ่มที่ผันตัวมาทำเกษตร จากการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวในเนื้อที่ 8 ไร่ “ยางพารา” ที่ปลูกไว้กว่า 5 ปี ผลผลิตที่พร้อมเก็บเกี่ยวเป็นรายได้ให้กับครอบครัว เปลี่ยนเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานจากการตัดสินใจอันแน่วแน่ที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงของแผ่นดิน

“ความสุข ” คือคำตอบของวีระยุทธ์ ที่ได้จากการทำโคกหนองนาโมเดล หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา ความสุขที่ทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากการยึดตัวเงินเป็นที่ตั้ง กลับมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

“ การได้ช่วยเหลือ/แบ่งปันกับคนในหมู่บ้าน ” คือ ความสุขในรูปแบบของการเป็น “ผู้ให้” ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันพืชผักสวนครัว หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรผสมผสาน “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่วีระยุทธ์เชื่อมั่นว่าคือทางรอดของเกษตรกรไทย

“...แล้วความสุขที่แท้จริงของทุกท่าน” คืออะไร?


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : คนรุ่นใหม่ทำเกษตร โคก หนอง นา โมเดล  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ