Loading...


"สธ."ร่วมกับ"กก."มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHAสธ. ร่วมกับ กก. จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 1,000 ราย สร้างความเชื่อมั่นสู่เที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal)

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติร่วมมอบตราสัญลักษณ์แก่ SHA ผู้ประกอบการพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านการตรวจประเมินกว่า 1,000 ราย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว และยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เพื่อยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุขและสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ต้องการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่การจ้างงานและหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน SHA เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 10 ประเภทกิจการ อาทิ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า เป็นต้น ขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,832 ราย จากทั่วประเทศ และผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 4,021 ราย โดยมีสัดส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1,010 ราย ซึ่งถือเป็นจัดหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 498 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 340 ราย ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563)

ในโอกาสนี้ ททท. จึงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านการตรวจประเมิน จำนวนกว่า 1,000 ราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคลี่คลายไม่ชัดเจน ภาครัฐยังคงเน้นย้ำประชาชนและผู้ประกอบการทุกประเภทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่ รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช่วยกันยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพ ปลอดภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ