Loading...


คนกรุง-ต่างจังหวัด ยี้การเมืองไม่เป็นธรรม จี้รบ.เร่งแก้ปัญหาปากท้องซูเปอร์โพล ระบุคนส่วนใหญ่ทั้ง กทม.และต่างจังหวัด มองสถานการณ์การเมืองไม่มีความเป็นธรรม อยากให้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ปากท้องเป็นอันดับแรก
 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "แก้ปากท้อง กับ เป็นธรรมก่อน" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,094 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงสถานการณ์การเมืองกับความเป็นธรรมทางการเมืองว่ามีความเป็นธรรมมากน้อยเพียงไร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.0 ระบุมีความเป็นธรรมน้อยถึงไม่มีเลย ขณะที่ร้อยละ 13.0 ระบุมีมากถึงมากที่สุด และเมื่อจำแนกออกตามกลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพมหานคร กับ คนต่างจังหวัด พบว่า ทั้งคนกรุงเทพมหานคร และ คนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 87.9 และ 86.1 ระบุมีความเป็นธรรมทางการเมืองน้อยถึงไม่มีเลย

อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณา เมื่อถามถึงปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขเร่งด่วนเป็นอันดับแรก พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 84.4 ระบุแก้ปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง รายได้ตกต่ำมากที่สุด ในขณะที่ ปัญหาความไม่ยุติธรรม ความไม่เป็นธรรมทางการเมืองมีเพียงร้อยละ 4.0 รองๆ ลงไปคือ ร้อยละ 3.0 ระบุปัญหาการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 2.6 ระบุปัญหาคมนาคม อุบัติเหตุ ปัญหาจราจร และเพียงร้อยละ 2.5 ระบุปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหลือหรือร้อยละ 3.5 ระบุปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาการศึกษา ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาสวัสดิการพนักงานลูกจ้าง เป็นต้น

เมื่อจำแนกออกเป็นคนกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัด พบว่า ทั้งคนกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 86.8 ของคนกรุงเทพฯ และ ร้อยละ 81.7 ของคนต่างจังหวัด ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง รายได้ตกต่ำ เป็นอันดับแรก แต่ที่น่าสนใจคือ คนต่างจังหวัดมีสัดส่วนของคนที่เห็นถึงความไม่เป็นธรรมทางการเมืองสูงกว่าคนกรุงเทพฯ คือร้อยละ 5.6 ต่อร้อยละ 2.6 ในการสำรวจครั้งนี้

ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล กล่าวว่า ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นถึงความไม่เป็นธรรมทางการเมืองก็ตาม แต่ปัญหาปากท้อง รายได้ตกต่ำเป็นโจทย์ใหญ่สุดของประชาชนทั่วไปในเวลานี้ และที่น่าเป็นห่วงยิ่งขึ้นไปอีกคือ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกลับตกเป็นอันดับท้ายๆ ดังนั้น การรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในปัญหาอื่นๆ มากกว่าปัญหาปากท้อง จึงเป็นสิ่งท้าทายของทุกหน่วยงาน โดยที่อารมณ์ของสาธารณชนขณะนี้น่าจะเป็นผลมาจากสภาวะการเมืองที่อ่อนแอและอาจส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อระบบทางสังคม (Social System) ในมิติอื่นๆ ได้จนยากจะเยียวยา

พร้อมเสนอทางออก 1.เร่งประสานลดความขัดแย้งในตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ให้ลงตัว 2.เร่งเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนผ่านนโยบายสาธารณะ ลดอุปสรรคที่สกัดรายได้สุจริตของประชาชน และ 3.เร่งรณรงค์ขับเคลื่อนสังคมให้เห็นความเป็นธรรมทางการเมืองและความซื่อสัตย์สุจริตของผู้นำทางการเมือง.

การเมืองไม่เป็นธรรมความธรรมทางการเมืองปัญหาปากท้องการเมืองไม่มีความเป็นธรรมสถานการณ์การเมืองซูเปอร์โพลข่าวทั่วไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ