Loading...


"อังคณา"เผยรัฐหวาดระแวงสถาบันปอเนาะมาตลอดนางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐหวาดระแวงสถาบันปอเนาะมาตลอด พยายามที่จะเปลี่ยนปอเนาะให้เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โดยเอาหลักสูตรสามัญเข้าไปสอน ปัจจุบันรัฐตัดความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณกับสถาบันปอเนาะ ทั้งที่ปอเนาะเป็นความภาคภูมิใจของคนมลายูในพื้นที่ และเป็นสิทธิในการศึกษาแบบทางเลือกของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาระหว่างประเทศเรื่องสิทธิในการศึกษาของคนท้องถิ่น

รัฐบาลควรปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขององค์การสหประชาชาติ (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ข้อ 13 (1) รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพ้องกันว่าการศึกษาจะต้องมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์และความสำนึกในศักดิ์ศรีของตนอย่างบริบูรณ์และจะต้องเพิ่มพูนการเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

รัฐภาคีเห็นพ้องกันอีกว่าการศึกษาจะต้องทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องส่งเสริมความเข้าใจความอดกลั้นและมิตรภาพระหว่างชาติและกลุ่มเชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มศาสนาทั้งปวงและสานต่อไปถึงกิจกรรมของสหประชาชาติในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และ (3) รัฐภาคีทั้งหลายแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาและผู้ปกครองตามกฎหมายในกรณีที่มี ใน การเลือกโรงเรียนสำหรับเด็กของตน นอกจากที่จัดตั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ำ ที่รัฐกำหนดไว้หรือให้ความเห็นชอบเพื่อประกันให้การศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมของเด็กเป็นไปโดยสอดคล้องกับความเชื่อถือของตน

และรัฐบาลควรปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) ที่ได้มีข้อข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานประเทศไทยในเรื่องการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ในย่อหน้าที่ 33 คือ “คณะกรรมการสนับสนุนให้รัฐภาคีเพิ่มความพยายามจัดการศึกษาแบบสองภาษาตั้งแต่ในชั้นประถม และให้สนับสนุนโครงการการศึกษาระดับชุมชนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้กับโครงการเหล่านี้”


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ