Loading...


เมืองน่านจัดงานประชารัฐพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์


น่าน - จัดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ ส่งเสริมช่องทางการตลาด กระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทั้งยังเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสการรับรู้ถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคสินค้าเกษตร อินทรีย์เกษตรปลอดภัย ปลอดจากการใช้สารเคมี

นายวิบูรณ์ แวว บัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และคณะทางานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ จังหวัดน่าน และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณ ถนนหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เพื่อเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ให้สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสการรับรู้ถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคสินค้าเกษตร อินทรีย์เกษตรปลอดภัย ปลอดจากการใช้สารเคมี

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรปลอดภัย กลุ่มแปรรูป และกลุ่ม OTOP จังหวัดน่าน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้า

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดเกษตรอินทรีย์กำลังเป็นที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยทางจังหวัดน่านเองได้ส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยการชักชวนให้โรงแรม ที่พัก และร้านอาหาร นำพืชผักอินทรีย์ไปประกอบอาหาร เพื่อจะยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ให้เป็นการท่องเที่ยงเชิงคุณภาพ เชิงสุขภาพ และเชื่อมตลาดกลุ่มเกษตรกรพืชผักอินทรีย์ ทำ MOU กับโรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จัดส่งผักอินทรีย์ ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีไปประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารปลอดภัย

ในขณะเดียวกัน ทางพัฒนาชุมชนก็ได้ขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดลในแต่ละชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ในแต่ละครัวเรือน ซึ่งหากในอนาคตหากทุกคนหันมาให้ความสนใจและเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย ก็จะทำให้ตลาดกว้างมากขึ้น และยังช่วยส่งเสริมการลดใช้สารเคมีอีกด้วย


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ