Loading...


20 ก.ย.ห้ามตร.ยึดใบขับขี่ใช้สำเนาภาพถ่ายแทนตัวจริงได้


พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่ 20 ก.ย.นี้ ว่า อันดับแรกประชาชนจะสามารถใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกแทนใบขับขี่จริงได้ ตาม ม.31/1 “ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องมีใบขับขี่อยู่กับตัวในขณะเดินรถ และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ส่วนกรณีผู้ขับขี่แสดงใบขับขี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ให้ถือว่า มีใบขับขี่อยู่กับตัว”

 

โดยที่เจ้าพนักงานจราจรจะไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้ เพียงแต่ออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับเท่านั้น ขณะที่การใช้สำเนาภาพแทนใบขับขี่,การตัดแต้มความประพฤติผู้ฝ่าฝืนจราจร และการระงับต่อภาษีรถยนต์ประจำรายปี หากค้างชำระค่าใบสั่ง ยังอยู่ระหว่างทดสอบระบบ และต้องรอการประกาศใช้กฎหมายลูกนับถัดไปอีก 3 เดือน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่เกินวันที่ 19 ธ.ค.นี้ โดยภายในปลายเดือนก.ย.นี้ จะเรียกหน่วยที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกันอีกครั้ง

 


Loading...

ทั้งนี้1. จากเดิม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 140 วรรคสอง การออกใบสั่ง ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราว โดยบัญญัติว่า “ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้” ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ดังนั้น การออกใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรจึงไม่มีอำนาจเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่อีกต่อไป

 

2. กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด มาตรา 140 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเพื่อให้จ่ายค่าปรับ ดังนั้น เจ้าพนักงานจราจร ต้องส่งใบสั่ง พร้อมด้วยพยานหลักฐาน และต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จึงจะถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้นแล้วเมื่อผลกำหนด 15 วันนับแต่วันส่ง

3. การแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถ มาตรา 31/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

ดังนั้น การแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถ ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติได้ รายละเอียดเพิ่มเติมLoading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ