Loading...


จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ลุยพัฒนาลำน้ำ


ศรีสะเกษ-ทหารชายแดนไทย-กัมพูชาเขาพระวิหารร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาลำน้ำ ลำคลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายศักดิ์สิน กุลบุตร สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาลำน้ำ ลำคลองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ห้วยตามาย ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พันเอก วิชิต มักการุณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดกำลังพลทหารชายแดนไทย–กัมพูชาร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จำนวนประมาณ 500 คน

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันไม่ให้มีเศษขยะในลำน้ำ กำจัดวัชพืช ให้มีการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและพัฒนาภูมิทัศน์ ลำน้ำ ลำคลอง ให้เกิดความสวยงามและเป็นแหล่งปล่อยพันธุ์ปลาด้วย


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ลุยพัฒนาลำน้ำ  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ