Loading...


พ่อเมืองศรีสะเกษมอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ


เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 ให้แก่ครอบครัวของ นายสมชาย เสาเวียง ผู้ยากไร้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 8 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในสภาพที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบบ้านและสนับสนุนปัจจัยในการดำรงชีพ ทั้งนี้ ด.ญ.สิริวรรณ เสาเวียง บุตรสาวของนายสมชาย เสาเวียง เป็นนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นอกจากนี้ยังมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและให้การสนับสนุนครอบครัวดังกล่าว ณ บ้านผักขะ หมู่ที่ 8 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ