ข่าวดี!!กองทัพบกเปิดรับสมัครนักเรียนชายอายุ16-18 สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

นักเรียนเตรียมทหาร

ข่าวดี!!กองทัพบกเปิดรับสมัครนักเรียนชายอายุ16-18 สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

ad1

กองทัพบก โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อายุ 16-18 ปี สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2566 (แบบเฉพาะกลุ่ม)

กลุ่มที่ 1 กลุ่มโควตาจังหวัด : ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบการสอบคัดเลือกฯ และมีคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัดๆละ 1 นาย รวม 77 นาย โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่พิเศษ : ผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในระดับมัธยมศึกษา 
 -กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ให้การสนับสนุน
 -กลุ่มโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 -กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับประกาศให้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง
 -กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)  

สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง 2 กลุ่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  037-393-010-4 ต่อ 62134 หรือ 62740 ในวันและเวลาราชการ


ทั้งนี้การสอบคัดเลือกแบบทั่วไปจะดำเนินการในห้วงเดือนเมษายน 2566 ต่อไป