โครงการชลประทานศรีสะเกษ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเขื่อนราษีไศล ครั้งที่ 1/2565

โครงการชลประทานศรีสะเกษ  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเขื่อนราษีไศล ครั้งที่ 1/2565ad1

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น  นายจำรัส  สวนจันทร์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเขื่อนราษีไศล ครั้งที่ 1/2565  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเขื่อนราษีไศลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในด้านการบริหารจัดการน้ำ  โดยมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯให้รักษาระดับน้ำไว้ที่ ระดับ +119.000 ม.รทก. โดยมีเงื่อนไข  5  ข้อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร ได้แก่

จำรัส  สวนจันทร์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ

1. มอบ  ชป.มูลล่าง บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยรักษาระดับน้ำไว้ที่  +119.000 ม.รทก.    

2. มอบ ชป.มูลล่าง คำนวณปริมาณน้ำเพื่อให้รักษาระดับน้ำต่ำสุดสำหรับให้พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนราษีไศลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าว  ให้สามารถระบายน้ำออกจากทุ่งนาสู่แม่น้ำมูลได้ และปิดบานระบายเพื่อเพิ่มระดับน้ำมาที่ระดับน้ำ +119.00 เมตร  รทก. เพื่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

3.ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบด้านเหนือเขื่อนราษีไศลมีส่วนร่วม  โดยหากระดับน้ำมาที่ระดับต่ำสุดแล้วให้ปิดช่องทางเพื่อไม่ให้น้ำในแม่น้ำมูลไหลเข้าไปถึงแปลงนาได้    

4.มอบ ชป.มูลล่างในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน  เครื่องสูบน้ำและผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ RSP22  

 5.มอบ ชป.มูลล่าง ประสานงานกับ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์เพื่อช่วยเหลือด้านเครื่องสูบน้ำในการสูบน้ำจากแปลงนา กรณีมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นาของราษฎร              

โดยมีสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน