“ดร.เกษ ” รับรางวัล “บัวทอง” ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น บุคคลต้นแบบ ตัวอย่างแห่งปี 2565

“ดร.เกษ ”  รับรางวัล “บัวทอง” ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น   บุคคลต้นแบบ ตัวอย่างแห่งปี 2565ad1

ดร.เกษม บูลย์ประมุข (ดร.แดง) หรือ “ผอ.แดง” ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ หมู่ 5 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ( โรงเรียนบ้านสันป่าไร่. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2.แม่สอด)   เดินทางไปรับรางวัล “บัวทอง”   เป็นบุคคลต้นแบบ ตัวอย่างแห่งปี 2565    ที่เป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  โครงการ “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท “   ซึ่งมีรับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565  ที่ผ่านมา  ณ.ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ดร.เกษม บูลย์ประมุข  ยังมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ประธาน กต.ตร.) สภ.แม่ระมาด จ.ตาก   และเป็นนักพัฒนาและบริหารการศึกษาแห่งยุค 2022/2023 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างเด็กไทยให้เติบโต มีการพัฒนา ทักษะ การเรียนรู้ ให้ทันในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และทันยุค ทันเหตุการณ์

สำหรับประวัติของดร.เกษม บูลย์ประมุข (ดร.แดง)  จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นรุ่นมัธยม หรือ  ม.รุ่น 1 หรือรุ่นแรก) , ระดับ ปกศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษา , ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร, ปริญญาโทร ด้านบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,และระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต ด้านปรัชญา มหาวิทยาลัยมากัส ประเทศอินเดีย

ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีการพัฒนา บริหารจัดการโรงเรียนที่ดี  เช่นการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว , โรงเรียนปลอดขยะ  สะอาดน่าอยู่ เป็นสถานศึกษาที่น่าเข้าไปเรียนรู้ทางวิชาการ โรงเรียนสะอาด ปลอดขยะ มีสุขอนามัยที่ดี ทุกด้าน  และยังเป็นสถานศึกษา เป็นโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นนักพัฒนาและบริหารจัดการที่ดี เป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนที่ยอมรับจากสังคม   และเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานดีเด่นจนนำไปสู่การได้รับรางวัล อันทรงเกียรติและมีคุณค่า “บัวทอง” ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น   บุคคลต้นแบบ ตัวอย่างแห่งปี 2565