พ่อเมือง ปากน้ำจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

พ่อเมือง ปากน้ำจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ad1

กิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ที่ชุมชนศาลทูล 2 ต.บางเมืองใหม่ สมุทรปราการ


นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมสาธิตการใช้ถังขยะเปียก โดยมีนาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรี ตำบลบางเมือง ในนามของผู้จัดกิจกรรมกล่าวรายงานในงานกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้พร้อมติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชน ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน
โดยโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการส่งเสริมให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน

รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก