รับเหมาก่อสร้าง กฎหมายกำหนดให้ควบคุมสัญญา

รับเหมาก่อสร้าง กฎหมายกำหนดให้ควบคุมสัญญาad1

จากปัญหาข้างต้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา จึงได้ออกประกาศและกำหนดให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559)

โดยประกาศดังกล่าว ได้กำหนดให้การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด การสร้างขึ้นแทนของเดิม การเตรียมงานหรือขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็น ที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการตามสัญญารับจ้างสร้างอาคารเพื่อให้การก่อสร้างอาคารสำเร็จ สัญญารับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภค ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมีจำนวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำสัญญา

2. ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและราคา

4. งวดงานกับการชำระเงินตามเนื้องานที่ได้สัดส่วนในแต่ละงวด

5. ระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อหน่วยงาน

6. ระยะเวลาการรับจ้างสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ

7. ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากความชำรุดบกพร่องของอาคาร โครงสร้าง ส่วนควบ อุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ รั่ว กำแพง ภายในระยะเวลาตามที่ประกาศกำหนด

8. ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากรูปแบบและรายละเอียดตามสัญญาได้โดยไม่ต้องเลิกสัญญา สามารถตกลงราคากันใหม่ในส่วนที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงาน

9. ผู้ประกอบธุรกกิจจะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่รับอนุญาตจากพนักงานตามกฎหมายและต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและวิชาชีพ

10. การผิดสัญญา การเลิกสัญญาหรือไม่ปฎิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้นๆ ไว้เป็นการเฉพาะ

11. หากผู้ประกอบธุรกิจไม่เริ่มทำการก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา หรือล่าช้า โดยไม่ใช่ความผิดของผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เรียกเงินที่ผู้บริโภคได้ชำระไปแล้ว หรือค่าปรับเป็นรายวันได้

ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัด
ความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้บริโภค หรือให้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ราคา ค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขต่างๆ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค