โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 3 รมต.ใหม่ "ธนกร,สุนทร,นริศ"

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 3 รมต.ใหม่ "ธนกร,สุนทร,นริศ"

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 3 รมต.ใหม่ "ธนกร,สุนทร,นริศ"ad1

30 พ.ย. 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี 3 ตำแหน่งดังนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ,นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป