มติศาลรัฐธรรมนูญ 7 ต่อ 2 เอกฉันท์ กฏหมายเลือกตั้ง และสูตรหาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

กฏหมายเลือกตั้ง และสูตรหาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

มติศาลรัฐธรรมนูญ 7 ต่อ 2 เอกฉันท์ กฏหมายเลือกตั้ง และสูตรหาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญad1

30 พ.ย. 2565  ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และวินิจฉัยว่ามาตรา 25 ของร่างกฎหมายดังกล่าวไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 และมีมติโดยเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า มาตรา 26 ของร่างกฎหมายดังกล่าวไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94.