ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมืองไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามที่สภาฯส่งให้วินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมืองไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมืองไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามที่สภาฯส่งให้วินิจฉัยad1

23 พ.ย. 2565  ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยให้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามที่สภาฯส่งให้วินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. …. มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2)