สองหน่วยรัฐผนึกเอกชนดันศรีสเกษศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์ครบวงจร (ชมคลิป)

สองหน่วยรัฐผนึกเอกชนดันศรีสเกษศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์ครบวงจร (ชมคลิป)
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจับมือจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขับเคลื่อนจังหวัดศรีษะเกษเป็นศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์ครบวงจร เพื่อสร้างทางเลือกให้เกษตรกรทำอาชีพเสริมในการเลี้ยงไก่โคราชอินทรีย์แบบครบวงจรและยั่งยืน

นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายยุวพล วัตถุ  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์ครบวงจร  โดยได้ลงนาม ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  โมฬี  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช กล่าวว่า  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการเลี้ยงไก่โคราชอินทรีย์แบบครบวงจร พร้อมส่งเสริม และ สนับสนุนให้เกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถใช้ไก่โคราชอินทรีย์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตลอดทั้งโซ่การผลิต อีกทั้งยังเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิจัย เกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้สนับสนุนแหล่งทุน เพื่อทำให้ผลผลิตไก่โคราชอินทรีย์สามารถสร้างรายได้ครบวงจรโดยไม่สะดุด อันจะนำไปสู่การเป็นอาชีพเสริม หรือ อาชีพหลักให้แก่เกษตรกร สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ ทีมวิจัยเห็นว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อินทรีย์ที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ประกอบกับศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช ได้ทำงานงานวิจัยจนได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนของไก่โคราชที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์  พบว่าไก่โคราชที่เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์เนื้อไก่จะมีสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากมีกรดไขมันโอเมก้า 3 ทำให้เนื้อไก่มีคุณสมบัติเฉพาะ นุ่ม นิ่ม สปริง  จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายด้านการเลี้ยง การผลิตลูกไก่ การผลิตวัตถุดิบและอาหารไก่อินทรีย์ และ การตลาด อันจะทำให้อาชีพการผลิตไก่อินทรีย์ที่จังหวัดศรีสะเกษกลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้จริง จึงได้มีการลงนามความร่วมมือผลักดันให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางการผลิตไก่โคราชอินทรีย์ที่ครบวงจร  เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการทำอาชีพ และ เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไปด้วย

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน