นายกฯ ลงนามแต่งตั้งกรรมการแก้ปัญหาหวยแพง มอบ “อนุชา” นั่งประธาน

นายกฯแต่งตั้ง "อนุชา" นั่งประธานแก้หวยแพง

นายกฯ ลงนามแต่งตั้งกรรมการแก้ปัญหาหวยแพง มอบ “อนุชา” นั่งประธาน
ad1


ad1

ad1

ad1

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2565 ลงวันที่ 12 ม.ค. 65 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่กลุ่มมวลชนต่าง ๆ เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 11 (6)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการดังกล่าว มีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ รวมถึงมีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัยการสูงสุด ปลัดสำนักนายกฯ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และรายงานการดำเนินการปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงาน และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2547 หรือตามระเบียบของทางราชการแล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวที่มีตนเองเป็นประธาน โดยมอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา พร้อมเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง “ยังไม่เรียกประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวในขณะนี้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จะประสานหารือเป็นการภายในอย่างต่อเนื่องไปก่อน และ จะนัดประชุมให้เร็วที่สุด เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ยอมรับต้องทำการบ้านหนัก  ศึกษารายละเอียดรอบด้าน หวังแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน” นายอนุชา กล่าว