มหกรรมเกษตรสร้างชาติชิมช้อปของดีเมืองสุพรรณบุรี

มหกรรมเกษตรสร้างชาติชิมช้อปของดีเมืองสุพรรณบุรี
ad1


ad1

ad1

ad1

สุพรรณบุรี-รมช.ประภัตร เชิญชวนประชาชน ชิม ช็อป ใช้ เที่ยวงานงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ชมของดีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมเยี่ยมชมงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรียนรู้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมมากมาย ลุ้นผลประกวดโคเนื้อชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ  ครั้งที่ 1  สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายปรีดา ยังสุขสถาพรผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานโคเนื้อแห่งชาติ  ครั้งที่ 19  และกิจกรรมด้านปศุสัตว์  ภายในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ  ครั้งที่ 1  โดยมีการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ณ  ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย หมู่ 5 บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รมช.ประภัตร กล่าวว่า ด้วยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาการปศุสัตว์  และรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะที่ประสบปัญหาทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง และจากวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ให้ความสำคัญและติดตามการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้

โดยโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร เป็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรี ที่เน้นช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน  เพื่อไปต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19  ได้ต่อไป  ดังนั้น การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ  ครั้งที่ 1  สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือร่วมใจกันจัดขึ้นมา จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมตั้งแต่วันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2565 และนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง นอกจากนี้ยังมีสินค้าราคาถูก สินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆ มาจำหน่ายมากมาย ให้ทุกท่านได้จับจ่ายใช้สอย อุดหนุนผลิตภัณฑ์ ให้เศรษฐกิจหมุนเวียน กระจายรายได้สู่ครัวเรือน

สำหรับการจัดงานโคเนื้อแห่งชาติ  ครั้งที่ 19  และกิจกรรมด้านปศุสัตว์ที่จักขึ้นภายในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาตินั้น กรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อและเพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศ เพิ่มปริมาณการส่งออกโคมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ช่วยลดปริมาณการนำเข้าโคจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งมูลโคยังทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นอย่างดี  ดังนั้น  จึงมีการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สามารถพัฒนาฟาร์มของตนเองไปสู่ฟาร์มมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายโคเนื้อให้เกิดการพัฒนาการผลิต และการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อร่วมกัน สามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

“โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถเลี้ยงได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อโคมีมากขึ้น ในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดมีความต้องการเนื้อโคสูง ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  จำนวน 1,370,798 ราย  มีจำนวนโคเนื้อ  จำนวน 9,240,723 ตัว  กรมปศุสัตว์มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ เชื่อมโยงระบบการผลิต และการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคเนื้อ พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อโดยมุ่งเน้นไปที่เกษตรกรรายย่อย/เครือข่ายเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตโคเนื้อที่เพียงพอต่อการบริโภค และส่งออกในภูมิภาคอาเซียน” รมช.ประภัตรกล่าว

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน และเกษตรกร มาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ภายในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่  1  (สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี) ระหว่างวันที่  12 – 19 พฤษภาคม 2565  โดยภายในงานมีการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน  โคเนื้อลูกผสมยุโรป และลูกผสมบราห์มัน ประเภท Grand Champion  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี  นวัตกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์  การแสดงพันธุ์สัตว์  การประกวดแพะเมืองสุพรรณ  การสัมมนาวิชาการ  การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  คลินิกปศุสัตว์  และการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง