นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ปั่นจักรยานเยี่ยม มอบสิ่งของ แก่ผู้พิการ-ผู้ป่วยติดเตียง

นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ปั่นจักรยานเยี่ยม มอบสิ่งของ แก่ผู้พิการ-ผู้ป่วยติดเตียงad1

ศรีสะเกษ-"สุวรรณ"นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ปั่นจักรยานไปเยี่ยม มอบสิ่งของ แก่ผู้พิการ และ ผู้ป่วยติดเตียง ตลอดทั้งเยี่ยมครัวเรือนตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยนางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.อ.เสรี คงยืนยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ นายกิติร่มแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ นายอุทิศ พิทักษา  สาธารณสุขอำเภอ  นายจันทร์  โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารตำบลเสียว จ่าเอกโอภาส ทองขาว ปลัดอำเภอ นายพงษ์ชัยวัฒน์​  ศรียงยศ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส.ที่ 23 นายประสาน ขันติวงศ์  กกำนันตำบลเสียว   ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลเสียว ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตาม โครงการ ปั่น ปัน รัก 2 เพื่อขับเคลื่อน งานตามนโยบายของ รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดศรีสะเกษ  ดังนี้

สุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
   
1. การขับเคลื่อนงาน ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พลชอ.)
 2. การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น คนศรีสะเกษ...ฮักแพงแบ่งปัน และคนศรีสะเกษสุขภาพดี 
 3. การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ตามแนวทาง 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10  Flagships to DOPA ALL Smart 2022)  และแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมีคุณธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สังคมคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. การขับเคลื่อนการ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ของศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยการสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ให้ ทีมนักปั่นจักรยานซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ประชาชนตำบลเสียว ได้ตระหนักถึง การเคารพกฎจราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

 โดยปั่นจักรยานจากหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ และครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์สำรวจ TPMAP ณ บ้านตลาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 ราย ดังนี้
จุดที่ 1   ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
   ชื่อ นายสำรวย  โคตรสาลี   อายุ  63  ปี
   อาการ พิการทางสายตา อาศัยอยู่กับ นางสมศรี  สายทอง 

จุดที่ 2   ที่อยู่    หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
   ชื่อ นายบุญเกิด  ทองมณี   อายุ 67 ปี
   อาการ ผู้ป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียง
 อาศัยอยู่กับ นางสาวสิริมงคล  ทองมณี

จุดที่ 3  ที่อยู่ 32 หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 ชื่อ นายบัวทอง  สิทธิ  อายุ 50  ปี 
 อาการ เดินไม่ได้
 อาศัยอยู่กับ นางจันที  สิทธิ

จุดที่ 4  ที่อยู่  6 หมู่ที่ 9 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 ชื่อ นางบู่  พวงพันธ์  อายุ  88  ปี
 อาการ ผู้สูงอายุ
 อาศัยอยู่กับ นางสาวรัตน์  พวงพันธ์

จุดที่ 5   ที่อยู่ 38 หมู่ที่ 9 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 ชื่อ นางเลี้ยน  ยาพันธ์  อายุ  82  ปี
 อาการ ผู้สูงอายุ
 อาศัยอยู่กับ นางขัน  ยาพันธ์

จุดที่ 6   ที่อยู่ 50 หมู่ที่ 9 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 ชื่อ นางอ้วน  ทุมพัฒน์  อายุ  72  ปี
 อาการ ผู้ป่วยมะเร็งปาก
 อาศัยอยู่กับ บุตรสาว

ปั่นจักรยานเยี่ยมครัวเรือนตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล รายนางมณฑิณี ชนะงาม บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหนองม้าสาธารณประโยนช์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลา จำนวน 3 บ่อ คลองไส้ไก่ 1 คลอง เลี้ยงปลาหลากหลายชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลาช่อน ปลานวนจันทร์ ปลายี่สก เป็นต้น มีพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 2 ไร่ ได้แก่ ต้นมะม่วง ขนุน มะพร้าวน้ำหอม กล้วยน้ำหว้า และพืชผักสวนครัวได้แก่  ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด สระแหน่ หอม พริก มันเทศ เป็นต้น  โดยเจ้าของพื้นที่ ได้ปลูกพืชสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต way of life สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดูงานของชุมชนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน