ภูสิงห์ ประกอบกิจกรรม สมานสามัคคี"ปลูกหอมแดง"เพื่อเก็บพันธุ์

ภูสิงห์ ประกอบกิจกรรม สมานสามัคคี"ปลูกหอมแดง"เพื่อเก็บพันธุ์
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-"จ่าเอกสมควร"นายอำเภอภูสิงห์ ประกอบกิจกรรม สมานสามัคคี"ปลูกหอมแดง"เพื่อเก็บพันธุ์

จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วยนายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอภูสิงห์ ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอภูสิงห์ เกษตรตำบลไพรพัฒนา ผู้แทนมูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยครัวเรือนโคกหนองนาอำเภอภูสิงห์ ร่วมกิจกรรมประชุมสัญจรครั้งที่ 3|2565 และ กิจกรรม เอามื้อสามัคคีปลูกหอมแดงเพื่อเก็บพันธุ์

ซึ่งอำเภอภูสิงห์ มีศักยภาพสำคัญที่มีศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอ มีองค์ความรู้ ทุกสาขาอาชีพทุกแขนง ให้เครือข่ายโคกหนองนา ได้ใช้ประโยชน์ดังกล่าว และพัฒนาแปลงโคกหนองนา ให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยยึดแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง เป็นหลัก เมื่อมีความพร้อม ก็ขยายผลการดำเนินงาน สู่ครัวเรือนอื่นๆ ในหมู่บ้านในขุมชนให้อยู่ดีกินดีต่อไป

หลังเสร็จกิจกรรมเจ้าของแปลงจึงได้มอบพันธุ์หอมแดงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คนละ 1 กิโลกรัมเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ตนเอง

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน