โครงการชลประทานศรีสะเกษ ทำการประชุมโครงการขับเคลื่อนเรื่องน้ำชลประทาน

โครงการชลประทานศรีสะเกษ ทำการประชุมโครงการขับเคลื่อนเรื่องน้ำชลประทานad1

วันนี้ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ทำการประชุมโครงการขับเคลื่อนเรื่องน้ำชลประทาน ในเขตพื้นที่อำเภอวังหิน ณ ที่ว่าการอำเภอวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมด้วย นายสมนึก ช่วยงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายวัชเรนทร์ แววดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 และนายสราวุฒิ แน่นหนา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โดยเน้นที่แผนการพัฒนาลำห้วยคล้าในเขตอำเภอวังหินระยะเร่งด่วนที่ผ่านมา แผนการพัฒนาระยะกลาง และแผนการพัฒนาระยะยาว  ซึ่งต้องบูรณาการทั้งลุ่มน้ำซึ่งลำห้วยคล้าดังกล่าว จะรวมเป็นสาขาหนึ่งของลุ่มน้ำห้วยสำราญ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในอนาคต

จำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
  
 ทั้งนี้ในการประชุมขับเคลื่อนเรื่องน้ำชลประทานนดังกล่าวมี ผศ.ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังข้อมูลตลอดจนรับคิดเห็นจากผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ร่วมกับโครงการชลประทานศรีสะเกษ เพื่อนำปัญหาที่ได้จากการรับฟัง เพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่  โดยการประชุมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอำเภอวังหินที่ให้ความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งการประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเกิดประโยชน์ แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน