ภูเขียวโมเดล โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยยาเสพติดใช้ "Platform Social telecare"เพื่อช่วยป้องกันกลับไปเสพยาซ้ำ

ภูเขียวโมเดล โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยยาเสพติดใช้ "Platform Social telecare"เพื่อช่วยป้องกันกลับไปเสพยาซ้ำ

ad1

"ภูเขียวโมเดล"โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยยาเสพติดโดยใช้Platform Social telecare เพื่อช่วยป้องกันและลดปัญหาผู้ป่วยกลับไปเสพยาซ้ำ โดยร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

จากสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดราคาขายถูกลงทำให้ขยายกลุ่มผู้เสพมากขึ้นจนถึงระดับประถมศึกษาอีกทั้งยาเสพติดถูกปรับปรุงให้มีความพิสดารมากขึ้นเช่นการผสมระหว่างกัญชากับยาบ้าทำให้เกิดปัญหากับครอบครัวผู้ป่วยยาเสพติดที่ไม่สามารถจัดการได้โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหลอนจนทำร้าย คนใกล้ชิดเผาบ้านสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดในส่วนของการจับกุมผู้ติดยาเสพติดผู้ป่วยมักปฏิเสธการรักษาฟื้นฟูแต่ใช้วิธีจ่ายค่าปรับแทนกฎหมายยังมีช่องว่างในการปฏิบัติปัญหายาเสพติดยิ่งรุนแรง

นายแพทย์ธีรภัทร  ชาติละออง  นายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลชัยภูมิ กล่าวถึงขั้นตอนวิธีการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในของผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลชัยภูมิว่า รับผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตเวช ไว้รักษาในโรงพยาบาลแต่ถ้าอาการไม่หนักมากจะรักษาแบบผู้ป่วยนอก และสามารถส่งยาให้ได้ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ห่างไกลไม่สะดวกจะมารับยาผ่านระบบ telemedicine ผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลจนอาการสงบแล้วจะเตรียมส่งกลับบ้าน แต่ปัจจุบันติดขัดเรื่องครอบครัวไม่พร้อมรับกลับบ้านจึงเป็นปัญหาการส่งต่อผู้ป่วย แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาหรือโรงพยาบาลธัญลักษณ์จังหวัดขอนแก่นเพื่อบำบัดยาเสพติดโดยตรงต่อไป เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นอาการสมองติดยาซึ่งเลิกยาเสพติดได้ยากมากมักกลับมาติดซ้ำและต้องใช้ความร่วมมือจากครอบครัวชุมชนที่เข้มแข็งในการดูแลให้ผู้ป่วยกินยาอย่างสม่ำเสมอฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจให้มีความเข้มแข็งรวมถึงมีอาชีพเพื่อให้ช่วย เหลือ ตัวเองและครอบครัว

นายสนิตย์ จองโพธิ์ นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งเป็นหนึ่ง ใน 12 พื้นที่ sandbox กล่าวถึงโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลทางสังคมกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยยาเสพติดของสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ของโรงพยาบาลชัยภูมิ   เตรียมการจัดทำ"ภูเขียวโมเดล" ซึ่งเป็นการนำข้อมูลในระบบ Platform Social telecare มาช่วยให้ออกแบบบริการทางสังคมและสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งในโรงพยาบาลในระบบบริการปฐมภูมิ ได้อย่างรวดเร็วและรักษาความลับได้เพราะมีระบบป้องกันในฐานข้อมูล ในขณะเดียวกันยังสามารถออกแบบระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมทางอาชีพร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังการบำบัดรักษาได้

นางพรประไพ ไตรทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ มีการขับเคลื่อนศูนย์คัดกรองยาเสพติดในระดับชุมชนโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีนโยบายให้ตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดยาเสพติดตำบลละ 1 แห่งโดยจังหวัดชัยภูมิมีโมเดลเรื่องชุมชนบำบัดเป็นตัวอย่างแล้วในอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งจะมีการขยายผลไปแต่ละอำเภอ

นายภฤศ แกมคำ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอภูเขียว กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียวในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ได้เสนอประเด็นการดำเนินการฟื้นฟูยังเสพติดและป้องกันการติดซ้ำเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะกรณีของเด็ก เพื่อร่วมกัน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและป้องกันเฝ้าระวังเด็กเยาวชนในชุมชน

ศาสตราจารย์รพีพรรณ คำหอม หัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ กล่าวว่าจุดเด่นของภูเขียวโมเดลในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจ บำบัด รักษา เป็นโมเดลที่ต้องบูรณาการร่วมกัน ได้แก่ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ส่วนที่ 2 สถานีตำรวจภูธร  ส่วนที่ 3  กระทรวงมหาดไทยได้แก่ท้องถิ่นท้องที่

ส่วนที่ 4 ยุติธรรมจังหวัด  ส่วนที่ 5 กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีหน่วยงานรองรับคือ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 6 แห่งกระจายตามภูมิภาค และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ชัยภูมิ  ส่วนที่ 6วัดซึ่งจะช่วยดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถส่งกลับบ้านได้ ส่วนที่ 7  กระทรวงแรงงานซึ่งมีรายงานจังหวัดและจัดหางานจังหวัดส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ป่วยที่พร้อมกับคืนสู่ชุมชนเหล่านี้ส่วนที่ 8 ภาคีภาคเอกชน สนับสนุนทั้งการจ้างงานและทรัพยากรอื่นๆ