นอภ.สบเมย มอบ บัตร ปชช.ให้แก่ ผู้ได้รับสัญชาติไทย 10 ราย

นอภ.สบเมย มอบ บัตร ปชช.ให้แก่ ผู้ได้รับสัญชาติไทย 10 ราย

ad1

นอภ.สบเมย มอบ บัตร ปชช.ให้แก่ ผู้ได้รับสัญชาติไทย 10 ราย ที่ได้รับอนุญาตกำหนดเลขประจำตัวประชาชนและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.14  

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย ตาม มาตรา.7 ทวิ วรรค2  ผู้ได้รับอนุญาตให้กำหนดเลขประจำตัวประชาชนและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ข้อ 97 และ ข้อ 103 รวมจำนวนทั้งหมด 10 ราย ณ สำนักทะเบียนอำเภอสบเมย ที่ว่าการอำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย ยังได้ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับสัญชาติไทยในครั้งนี้ ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป