นอภ.สบเมย ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ติดตามการดำเนินงาน ในพื้นที่

นอภ.สบเมย ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ติดตามการดำเนินงาน ในพื้นที่ad1

นอภ.สบเมย ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ติดตามการดำเนินงาน ในพื้นที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมประชุม การลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเด็กเล็ก บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย งบประมาณ 1,834,700 บาทเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หน่วยงาน อบต.แม่คะตวน และเพื่อรับทราบพิจารณาผลการสอดส่องการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเครือข่ายถนนสายหลัก และถนนสายรอง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อติดตาม สอดส่อง และให้คำแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมพัฒนา โดยกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้ข้อแนะนำแก่หน่วยงานราชการเจ้าของโครงการ ทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การติดป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้การจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้นำ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมที่ปรึกษา ร่วมลงพื้นที่ ติดตามสอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ 2566 โครงการ ในพื้นที่อำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ในตอนเช้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่เพื่อสอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ 2566 ในพื้นที่อำเภอสบเมย จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอนแม่สะเรียง-แม่สามแลบ ในพื้นที่ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางสายรองที่เชื่อมไปยังประเทศเมียนมาร และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการขนส่งพืชผลด้านการเกษตร เป็นถนนไม่มีไหล่ทางและใช้มานานทำให้มีสภาพชำรุด และเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะได้เห็นทัศนียภาพความสวยงามของลำน้ำสาละวิน ที่กั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับประเทศเมียนมา และมีจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน นับว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจอีกเส้นหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนั้นคณะธรรมาภิบาลจังหวัดแม่อ่องสอน ยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 3โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง หน่วยพิทักษ์ป่าสบแงะ-โพซอ ต.เสาหิน-ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 5,055,000 บาท 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านไร่ หมู่ 5 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง หน่วยงานรับผิดชอบเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ งบประมาณ 8,529,000 บาท งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ 3 งานปรับปรุงอาคารสลายพลังงานฝายน้ำยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง งบประมาณ 38 ล้านบาท งบฟังก์ชั่น