CPF รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2023 สร้าง“ผู้นำคนรุ่นใหม่” ด้วยโครงการเถ้าแก่

CPF รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2023 สร้าง“ผู้นำคนรุ่นใหม่” ด้วยโครงการเถ้าแก่

ad1

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า “รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2566” (Thailand HR Innovation Award 2023) ระดับ Silver Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  จากความสำเร็จของโครงการ “The next CEO สร้างผู้นำรุ่นใหม่ แบบ Agile@scale” ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการสร้างผู้นำองค์กรเพื่ออนาคต ขับเคลื่อนองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์การเป็น “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” โดยมีนายกฤษฏิ์ คงธนดารากร ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านจัดสรรทรัพยากรบุคคลและบริหารศักยภาพพนักงาน เป็นตัวแทนรับรางวัลในงาน Thailand HR Day 2023 จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว 

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า องค์กรตระหนักถึงความสำคัญกับการสร้าง “คนดีและคนเก่ง” บนพื้นฐานค่านิยม 6 ประการหรือ “CPF Way” ให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่หรือ “เถ้าแก่” ที่สามารถเติบโตเป็น The Next CEO ได้ในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง บรรลุวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ผ่านโครงการ “The next CEO สร้างผู้นำรุ่นใหม่ แบบ Agile@scale”  โดยปลูกฝังค่านิยมให้คนรุ่นใหม่เป็นคนดีที่มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นคนเก่งที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยไม่ยึดติดกรอบเดิม ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย การลงมือทำธุรกิจจริงในซีพีเอฟ  มุ่งเน้นให้อำนาจในการตัดสินใจ ทำก่อนรายงานผลทีหลัง รายงานปัญหาข้อผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้ คิดค้น หายุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ทลายไซโล เพิ่มประสิทธิภาพงาน ลดคอขวดในกระบวนการ โครงการนี้จึงเป็นการทำงานที่รวดเร็วและมีคุณภาพแบบ Agile@Scale ที่เห็นผลสำเร็จจริงทั่วทั้งองค์กร ด้วย Speed and Scale และเป็นการ Transform องค์กรให้มีผู้นำที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติ ตามหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน 

นวัตกรรมของโครงการดังกล่าวเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นเลิศ โดยบูรณาการ HR ทุกกระบวนการ ตั้งแต่การคัดเลือกคนรุ่นใหม่ คัดคนที่ใช่ต้องเป็นคนดีตามหลักค่านิยม โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับโลก ผ่านกิจกรรมการสรรหาที่โปร่งใส ชัดเจน ยุติธรรม พร้อมทั้งพัฒนาเถ้าแก่ด้วยการลงมือทำจริง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเถ้าแก่รุ่นพี่ ทำหน้าที่เป็นสปอนเซอร์ ที่มีบทบาทในการสร้างเถ้าแก่รุ่นใหม่ โดยยึดหลัก “ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ชี้แนะไม่ชี้นำ สนับสนุน ร่วมเรียนรู้” และร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของทีม รวมทั้งมีการประเมินผลที่พิจารณาทั้งผลสำเร็จของงานและความเป็นผู้นำ โดยมีการรายงานผลทุกวัน ประเมินผลทุกเดือน และวางแผนสายอาชีพแบบ Fast Track ที่สามารถเติบโตขึ้นเป็น The Next CEO ได้อย่างรวดเร็ว จากการบูรณาการดังที่กล่าวมานั้น จึงส่งผลให้ซีพีเอฟได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2023 

“รางวัล Thailand HR Innovation Award 2023 เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคนสร้างธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน ยกระดับสังคมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยโครงการเถ้าแก่ที่ลงพื้นที่ ลงลึกถึงปัญหา ลงมือทำและแก้ไขปัญหาจริง เห็นผลลัพท์ที่ชัดเจน ช่วยส่งเสริมเกษตรกร ยกระดับคู่ค้า ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว  

โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อช่วยยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน./