ม.ปาฏอนีเสวนา"คุณค่าหรือค่านิยมร่วมระหว่างศาสนิกชน"

ม.ปาฏอนีเสวนา"คุณค่าหรือค่านิยมร่วมระหว่างศาสนิกชน"
ad1


ad1

ad1

ad1

อธิการบดี มหาวิทยาลัยปาฏอนีร่วมประชุมพบปะศาสนสัมพันธ์และร่วมสัมมนาในหัวข้อ คุณค่าหรือค่านิยมร่วมระหว่างศาสนิกชน

ملتقى  القيم المشتركة بين أتباع الأديان
Forum on Common Values among Religious Followwrs

วันนี้(12/5/2022 ) ณ นครรียาด RIYADH ประเทศซะอุดีอาราเบียวีนนี้ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เเละประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวเเทนประเทศไทยร่วมงานประชุมพบปะศาสนสัมพันธ์ ณ กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย 
 ملتقى  القيم المشتركة بين أتباع الأديان
Forum on Common Values among Religious Followwrs
จัดโดยองค์การสันนิบาตรโลกมุสลิม 
الرابطة العالم الإسلامي
Muslim world league

โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งเเรก ณ กรุงริยาด มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตกผลึกถึงมุมมองเเละวิสัยทัศน์ที่ดีทางอารยธรรมมนุษย์ชาติด้วยกับการสร้างความตระหนักร่วมกันถึงคุณค่าของดุลยภาพในสังคมมนุษย์ ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพ ภราดรภาพ เเละประสานความร่วมมือกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดความขัดเเย้งกันในหมู่ศาสนิกชน อีกทั้งสร้างความตระหนักร่วมกันเเก่บรรดาผู้นำศาสนาเเละผู้นำทางความคิดทั่วโลกให้มีความเข้าใจในเรื่องสันติภาพ สมานฉันท์ เอื้ออาทรกันเเละกันของมนุษย์ชาติทุกศาสนาในโลกนี้ เพื่อพัฒนาสังคมมนุษย์ให้ดำรงอยู่กันอย่างสุขสันติที่ยั่งยืน

ในงานนี้ถือเป็นการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิจากบรรดาผู้นำศานาทุกศาสนา เช่น อิสลาม คริสต์ ยิว ฮินดู พุทธ เเละอื่นๆ ตลอดจนผู้นำทางความคิดที่ทรงอิทธิพลเเละตัวเเทนองค์กรขับเคลื่อนงานศาสนาชื่อดังจากทั่วโลก

ขอขอบพระคุณ 
H.E. Dr. Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa 
พณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกและคณะทีมงานที่ให้เกียรติต้อนรับเเละรับรองเเขกในงานทุกท่านอย่างดีเยี่ยม
ขออัลลอฮฺตอบทรงตอบเเทนทุกท่าน